Tüzük Yazdır
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfEn iyi 
        
           MANİSALILAR MESİR VE DAYANIŞMA DERNEĞİTÜZÜK VE  KURULUŞ  BİLDİRGESİ 
Madde  1:  DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
a) MANİSALILAR  MESİR  VE   DAYANIŞMA  DERNEĞİ
b) Gazi  Mustafa Kemal  Bulvarı No:105  Maltepe/ANKARA 
Madde 2: DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN  DERNEKLERCE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ
1) Derneğin Amacı: 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının başlangıç kısmında belirtilen Temel İlkeler doğrultusunda: 42'ci ve 63'üncü maddelerinde yer alan hükümlere istinaden maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapmak, üyeler arasında sosyal yakınlaşma ve yardımlaşmayı sağlamak, spor yaptırmak, spor müsabakalarına katılmak, Manisa ilinin tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasına yardımcı olmak, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici faaliyetlerde bulunmak, dergi çıkarmak, hemşehrilerine hizmet amacıyla misafirhane,lokal açmak, faaliyetlerini yurt düzeyinde kuracağı şubelerle yürütmek, kadınlar ve gençlik komisyonları (çocuk kulübü dahil) kurmak, iktisadi faaliyetlerde bulunmak, üyelerin ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması ve derneğe gelir yaratılması amacıyla her türlü ticari faaliyette bulunmak, bu konuda işletme ve müesseseler kurmak, uluslararası beraberlik ve işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde gerekli izinler alınarak işbirliğine girmek
2) Derneğin Çalışma Konuları ve Biçimler: 
a) Manisa ilinin tarihi ve turistik tabiat varlıklarını tanımak ve tanıtmak amacıyla seminer, konferans gibi toplantılar ve geziler düzenlemek.          
b) Manisa ilinin ananeyi gelenek, görenek ve yöresel töreleri gibi kültür değerlerinin yaşatılması amacıyla eğlenceler ve şölenler düzenlemek. (Mesir vb.).
c) Derneğimiz üyelerinin birbirleriyle tanışmaları ve sohbet etmeleri için yemek ve çay düzenlemek.
d) Üyelerin, eğlenme, dinlenme, gezi  gibi  sosyal ihtiyaç ve isteklerini imkanlar dahilinde sağlamak.
e) Üyelerin spor yapmasına ve sporun her  alanında gelişmesine yardımcı olmak.
f)  Öğrencilerin beslenme ve barınmaları için yurt açmak.
g) Öğrencilerin eğitim, öğretim araç ve malzemeleri ile giyim kuşam gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak.
h) Öğrencilerin nakdi ihtiyaçlarında yardımcı olmak.
i) Derneğimiz kuruluş amacı dışında kalan siyasetle kesinlikle uğraşmaz.
j) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek duyulduğu zaman taşınır ve taşınmaz malları edinir.
k) Derneğimiz üyelerine ayni ve nakdi yardımda bulunur.
l) Sosyal tesis açar, isletir, kiralar ve kiraya verebilir.
m) Dernek bu görevleri yerine getirirken eş değer (Aynı hizmetleri gören) derneklerle veya vakıflarla işbirliği yapar.
n) Kadın ve gençlik komisyonlarında (çocuk kulübü dahil) sosyal ve kültürel  faaliyetlerde bulunmak.
o) İktisadi faaliyetlerde bulunmak.
p) Hemşehrilerimize hizmet amacıyla misafirhane, lokal açmak.
q) Amaçlarını gerçekleştirmek için ticari faaliyette bulunup, işletme ve müesseseler kurmak.
r) Uluslararası beraberlik ve işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde gerekli izinler alınarak işbirliğine girmek.
Madde 3: DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI, MESLEK VE SANATLARI, İKAMETGAHLARI VE TABİİYETLERİ
 Adı ve soyadı               Görevi              İkametgah          D. Yeri       Tab.        D.T.       İmza
A. Taha ÖZAYDIN         Daire Bşk.          Sağlık Sk.         Saruhan    T.C.        1939
                                                           38/13
                                                           Yenişehir
İsmail ÇEŞMECİ           Müfettiş             Kızlarpınarı         Demirci     T.C.        1955
                                                            Cad. 115/7
                                                            Keçiören
Ramazan GÜL             Şube Md.              Bahtiyar Sk.        Borlu          T.C.        1962
                                                            37/10 K.Ören
Ali SIRCA                   Tekst.Müh.           4.Cad.48/3         Manisa       T.C.        1953
                                                            Öveçler
Mustafa KÜRTÜN         İnş.Müh.              1280 Knt.            Gördes     T.C.        1954
                                                              C/18/7 
                                                             Telsizler
Fahri Çelik                  Uzman                 12.Cad.             Selendi     T.C.        1966
                                                             39/2 Demetevler
Sebahattin ÖZ            Meteor.                4.Cad.38.Sk.       Sarıgöl      T.C.        1965
                                 Mühendisi             24/6 Dikmen
 
Madde 4: DERNEKÇE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ
1) Üye olma ve üyelik yükümlülükleri:
a) Derneğe üye olacakların, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olması şarttır.
b) Derneğe 2 türlü üye kaydolunur:
 Asil Üye; Derneğe her sene muayyen aidat ödemeyi kabul üyedir.
– Fahri Üye; Derneğe maddi ve manevi büyük hizmetler sağlayan kimseler yönetim kurulunun kararıyla fahri üye kaydolunurlar. Bu karar fahri üyelere duyurulur. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. İstedikleri taktirde aidat verebilirler. Oy hakları yoktur.
c) Derneğe üye olmak ve üyelikten ayrılmak dernek başkanlığına  yazılı  müracaat  ile  yapılır. Üyelik  için müracaatları en çok 30 gün içinde karara bağlar. Sonuç müracaat edene yazı ile duyurulur.Her üye eşit hakka sahiptir
d) Üyeler dernek çalışmalarına katılır, giriş ve aidatlarını kesintisiz öderler.
e) Üyelerin genel kurula katılması, oy kullanmak, genel kurul organlarını seçmek ve bu organlara seçilmek hakları vardır.
f) Üyeler  aldığı görevleri iyi niyet ve ciddiyetle yaparak sahip oldukları yetkileri dernek yararı dışında kullanamazlar.
g) Her üye kendi oyunu genel kurulda bizzat kullanmak zorundadır.
2) Üyelikten Çıkma ve Çıkarma
a) Derneğin amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışlarda bulunanlar.
b) 4.maddenin 1. fıkrasının (d) ve (f) bendlerindeki yükümlülükleri yerine getirmeyen üyeler,
c) Aidatlarını 3 ay aralıksız ödemeyenler,
Yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.
    
Dernekten çıkarılan üye çıkarılma kararı ile genel kurul toplantısında itiraz edebilir. Genel kurul kararına karşı yargı yerlerine  başvurma hakkı  saklıdır.
Madde 5: DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, DERNEĞİN ORGANLARI
1) Genel Kurul
2) Yönetim Kurulu
3) Denetleme Kurulu
1) Genel Kurul
Derneğin en yüksek karar organıdır. Derneğe kayıtlı asıl üyelerden oluşur.
1- Genel Kurul Toplantıları ve Zamanı:
İlk genel kurul toplantısı tüzüğün gazete yayımlandığı günü izleyen 6 ay içinde yapılıp organlar oluşturulacaktır.
Genel kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere 2 şekilde toplanır.
a) Olağan genel kurul toplantısı en geç 2 yılda bir,ilk genel kurul toplantısında oluşacak yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte ise her yıl yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul toplantısı Yönetim ve Denetleme Kurullarının veya dernek asil üyelerinden en az 1/5'inin yazılı isteği üzerine toplanır. Denetleme kurulunun isteği veya dernek üyelerinin 1/5'inin yazılı başvurması üzerine Yönetim Kurulu,Genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırır. Bu yükümlülüğü veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurması üzerine Mahalli Sulh Hakimi duruşma yaparak üyeler arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
2- Genel Kurul Toplantısına Çağrı Usulü
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az olamaz.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı  ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya,birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.
Genel kurul toplantısı bir defadan geri bırakılamaz.
3- Genel Kurul Toplantı Yeri
Genel Kurul toplantıları derneğin merkezinin bulunduğu Ankara'da yapılır.
4-Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı
Genel Kurul, dernek  tüzüğüne  göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantı yeter sayı sağlanamazsa,ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
5-Dernek Kurul Toplantısının Yapılış Usulü
Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülkiye amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler,Yönetim kurulunca düzenlenecek listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine gelirler.
Tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerçekleştirmez.
Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkan yardımcısı birlikte imza ederler.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Yönetim Kurulu Başkanı toplantıyı takiben 15 gün içinde genel kurul tutanağının bir örneğini mahallin mülkiye amirine gönderir.
Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin oylarının çokluğu ile alınır.
6-Toplantıda Görüşülecek Konular
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10'u tarafından görüşülmesi istene konuların gündeme alınması zorunludur. Üyelerin kendilerini ilgilendiren konuların görüşülmesinde oy hakları yoktur. Yönetim kurulu Başkanı ve üyeleri kendi yönetim dönemlerine ait çalışma raporu ve hesap bilançolarının kalması amacıyla yapılan oylamaya katılamazlar.
Madde 6: GENEL KURULUN GÖREVLERİ,YETKİLERİ,OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
1)Yönetim ve Denetleme Kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçmek,
2)Dernek Tüzüğünde gerekirse değişiklik yapmak (Dernekler yasasına aykırı olmayacak şekilde toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10'u),
3)Dernek çalışmalarına ve hesaplarına dair yönetim ve denetleme kurulları raporlarını incelemek,yönetim kurulunun ibrası hakkında karar almak,
4)Yönetim Kurulunca  hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5)Dernek için gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması veya dernek adına satılması, kiraya verilmesi veya kiralanması, bağışlanması ve intifa hakkının devredilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
6)Derneğin feshi hakkında karar vermek,
7)Derneğin bütçesini inceleyip onaylamak,
8)Gündeme alınması istenen konuların gündeme alınmasını ve gündemden çıkarılması istenilen konuların gündemden çıkarılması hakkında karar vermek,
9)Yönetim Kurulunca  hazırlanmış yönetmelikleri inceleyip onaylamak,
10)Genel Kurula getirilen itiraz ve dilekçeleri inceleyip karar vermek.
Madde  7: YÖNETİM  VE  DENETLEME  KURULLARININ  GÖREV  VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASIL VE YEDEK ÜYE SAYISI
1)Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri:
a)Yönetim Kurulu 11 asil 11 yedek üyeden teşekkül eder ve genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyeler göreve çağrılır.
b)Yönetim Kurulu genel kurul toplantısında en geç 7 gün içinde yapacağı ilk toplantısında kendi arasında gizli oy ile görev dağılımı yapar.
c)Resmi dairelerde, mahkemelerde, şahıslar nezdinde, hakiki ve hükmi müesseseler nezdinde derneği yönetim kurulu temsil eder.
d)Asıl üyelerin ayrılması halinde yerlerine aldıkları oy sayısına göre yedek üyeler çağırılır. Yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılması halinde,dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin üyeleri arasında seçeceği 3 kişiyi 1 ay içinde genel kurul toplanmakla görevlendirir.
e)Dernek   şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,
f)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin isimleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
g)Derneğin defter ve dosyalarını tutmak, Genel Kurul Kararlarını yerine getirmek ve genel kurulu toplantıya çağırmak,
h)Ayda en az iki defa toplanarak derneği tüzük ve dernekler kanununa göre  temsil etmek,
i)Dernek açma ve çalışmalarıyla ilgili konularda ve genel kurul kararı verilmesi halinde dernek adına bildiri beyanname yayınlamak ve diğer yayınlarda bulunmak ve gelinen durumlarda bu yetkisini kullanmak üzere dernek başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri veya bir kaçını görevlendirmek,
j)Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
k)Ayrıca lüzum görüldüğü  taktirde dernek  çalışmalarının daha sıhhatli yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyelerin koordinesiyle çalışma ve komisyonları oluşturmak.
2) Yönetim Kurulu'nun Organizasyonu, Genel Başkan ve Üyelerinin görev dağılımları ve yetkileri:
a)Yönetim Kurulu ekte yer alan organizasyon şemasına göre çalışma ve faaliyetlerini yürütür.
b)Genel Başkan Yönetim Kurulunun çalışmalarını düzenler ve yönetir.
c)Üç adet Genel Başkan Yardımcısı bulunur.
Genel Başkan Yardımcıları görev itibariyle;
Genel Başkan Yardımcısı (İdari Hizmetler ve Teşkilatlandırma Başkanı); Genel Başkanın olmadığı zamanlarda başkanlık görevini yürütür. Üyelik ve abonelik işlerinden sorumludur.Üye kayıt defterini tutar. Şube faaliyetlerini düzenler ve koordine eder. Dernek içi faaliyetleri yönetir, personelin çalışmalarını düzenler. Bilgisayar hizmetlerini yürütür. Bilimsel nitelik ve aktivitelerde bulunur. Faaliyetler düzenler (toplantı, sempozyum, konferans vs.), Derneğe ait tesislerin işletilmesini sağlar. Ayrıca Genel Başkanın verdiği işleri yerine getirir.
Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler Başkanı); Derneğin mali işlerini yürütür, denetler. Bu konularda planlamada bulunur. Konuyla ilgili defterleri tutar. Bütçeyi hazırlar. Üyelik ve abonelik gelirlerini alır, bağış ve yardımlardan toplanan paraları değerlendirir, alım ve satım işlerine bakar. Ayrıca Genel Başkanın verdiği işleri yerine getirir.
Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve Halkla İlişkiler Başkanı); Halkla İlişkilerden, derneğin tanıtımından, derginin çıkarılmasından, sosyal ve kültürel faaliyetlerden, reklam işlerinden sorumludur. Derneğin basın sözcülüğünü yapar. Ayrıca Genel Başkanın verdiği işleri yerine getirir.
d)Genel Sekreter: Karar defterini tutar, bununla ilgili tüm yükümlülükleri yerine getirir. Yasal prosedürü takip eder ve bilgilendirir. Yönetim Kurulu gündemini hazırlar. Yönetim Kurulu içinde oluşturulan timler arasındaki koordinasyonu yapar. Planlama, temsil ve tanıtım faaliyetlerine katılır. Üye ve abonelerle ilgili (dergi, duyuru vs.) faaliyet unsurlarının ulaştırılmasını koordine eder. Ayrıca Genel Başkanın verdiği işleri yerine getirir.
e)Başkan Yardımcıları: Yönetim Kurulu içinde oluşturulan gruplarda Başkanın uhdesinde bulunan faaliyetleri yürütme ve gerçekleştirme.
f)Üyeler: Yönetim  Kurulu içinde oluşturulan gruplarda Başkanın uhdesinde bulunan faaliyetleri yürütülmesine katkı.
1- Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çalışma Usulleri
a)Yönetim Kurulu,toplantılarının gündemi gün,saat ve yeri toplantıdan en az 1 gün önceden üyelere duyurulur.
b)Yönetim Kurulu,Başkan veya başkan yardımcısının başkanlığın üye salt çoğunluğunun oyu ile alınır.Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır. Toplantı tutanakları ile karalar toplantıda bulunanlar tarafından imzalanır.Kararlara muhalif kalan üyeler isterlerse sebeplerini tutanağı altına yazarak imza ederler.
c)Yönetim Kurulu en az iki defa toplanır. Özürsüz olarak üst üste 3 toplantıya katılmayan üye müstafi sayılır.
3) Denetleme Kurulu Teşkilatı ve Görevleri
a) Denetleme Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir.
b)Denetleme Kurulu denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
3.1) Denetleme Kurulunun Görev ve yetkileri
a)Derneğin iş programına ve bütçeye ilişkin muamele ve hesaplarını, defterlerini denetleyerek bir yıllık mali ve yönetim kuruluşları ile bilanço ve gelir gider hesaplarına ait incelemeleri bir raporla genel kurula sunmak,
b)Denetleme sırasında gördüğü noksanlıkları ve tüzük kurallarına, yasalara ait işlemleri bir raporla yönetim kuruluna bildirir.Gerekli düzeltmelerin yapılmasını ister.
c)Yönetim kurulunun çalışmalarında dernek yararına aykırılık görülmesi halinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. 
4)0rganlara seçilenlerin idareye bildirilmesi
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kuruluna seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları mahallinin en yüksek mülki  amirliğine yazı ile bildirilir.
Madde 8: DERNEĞİN ŞUBELERİNİN BULUNUP BULUNMAYACAĞI, BULUNACAK İSE ŞUBELERİN NASIL KURULACAĞI GÖREV VE YETKİLERİ İLE DERNEK GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ
1) Derneğin Şubeleri; Yönetim Kurulu kararı ile Manisa il sınırları içinde veya lüzumu görülen il ve ilçelerde açılabilir.
2) Şubelerin Kuruluşu; Yönetim Kurulunca  alınan karar doğrultusunda şube açılması gereken yerde en az 6 aydan beri ikamet temel şartıyla Genel Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazılarda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi meslek veya sanatı,ikametgahı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi şarttır.
3) Şubelerin Organları
Her Şubede:
1-Genel Kurul
2-Yönetim Kurulu
3- Denetleme Kurulu 
4) Şubelerin Görev ve Yetkileri
Şubeler, genel merkez yetkisi aldıktan sonra, kuruluşlarını tamamladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde ilk gelen kurul toplantılarını yapmak ve organlarını teşekkül ettirmek zorundadır. Şubeler dernek tüzüğüne ve kanunlara aykırı harekette bulunamazlar. Şubeler bulundukları beldede derneği temsil yetkisine sahiptir.
5) Şube Organlarının Ayrı Ayrı Görevleri
a) Şube Genel Kurulunun görevleri
1-Şube yönetim kurulunun iki yıllık çalışma ve hesap raporunu incelemek ve bu raporu red veya kabul etmek.
2-Yönetim Kurulunu ibra etmek.
3-Şubenin bütçe ve programını incelemek ve gerekirse genel merkez yönetim kuruluna sunmak.
4-Beş asli ve üç yedek olmak üzere şube denetleme  kurulu üyelerini seçmek.
b)Şube Yönetim Kurulunun Görevleri
Şubeyi yönetim kurulu temsil eder. Gerektiğinde şube yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına bu husuta yetki verebilir. Diğer görevleri Genel merkez yönetim kurulunun görevleriyle aynıdır.
c) Şube denetleme kurulunun görevleri
 Şube denetleme kurulu şube genel kurulu tarafından seçildikten sonra en geç beş gün içinde toplanarak gizli oyla aralarında bir başkan,bir raportör seçerler.Şube denetleme kurulu şube yönetim kurulunu mali yönden denetler ve raporunu yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula verir.
6) Şubelerin tabi olacağı hükümler
a)Şubenin kuruluşuna genel kurul karar verir.
b)Şubenin genel kurulları olağan toplantılarını Merkez genel kurul toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadır.
c)Şube genel kurul toplantısında şube üyelerinin 50 kişide bir kişi olmak şartıyla genel merkez kuruluna katılmak üzere delege seçilir.
d)Şube gelirinin %20'sini Genel Merkeze aktarmak mecburiyetindedir.
e)Şube genel kurul toplantısına ait ilan gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanarak da yapılabilir.
f)Bu konuda merkez ile şube arasında bilgi alışverişinde bulunulur.
g)Şube genel kurul yönetim kurulu ve denetleme kurulu görev ve yetkileri Genel Merkez dernek tüzüğündeki amaçlar doğrultusunda olacaktır.
Madde  9: DERNEĞİN GELİRLERİ
1)Üye aidatı olarak asil üyelerden aylık 100.000TL. Ayrıca üye giriş beyannamesi imzaladıktan sonra girişte alınacak 300.000 TL. dir                        
2)Bağışlar ve yardımlar.
3)Derneklerce yapılacak yayınlar, tertiplenen piyango, eğlence, temsil, konser ve spor yarışması gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
4) Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler.
5)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.
Madde 10: DEFTER VE KAYITLAR
Dernek aşağıdaki defterleri tutar.
1)Üye Kayıt Defteri: Derneğe kaydedilenlerin kimlikleri, üye oluş tarihleri giriş ve aylık üye aidat taahhütleri bu deftere yazılır.
2)Karar Defteri: Yönetim kurulunun kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır.
3)Gelen–Giden Evrak defteri: Gelen ve gönderilen evrak tarih ve sayı sırasıyla bu deftere kayıt olunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın imzalı kopyaları dosyalarda saklanır.
4)Gelir ve Gider Defteri: Dernek adına alınan tüm paraların alındıkları ve harcanan paraların da harcandıkları yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
5)Demirbaş Defteri: Deneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.
Madde 11: SANDIK KURULMASI
Tüzüğün 2 nci maddesinde belirtilen hususların yürütülebilmesi için sandık kurar.
Madde 12: TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK
Yönetim Kurulu veya Denetleme kurulunun teklifi üzerine tüzükte değiştirilebilecek ve tüzüğe eklenecek hükümler Yönetim kurulunca genel kurula arz olunur. Genel kurulda mevcut üyelerin 2/3' ünün vereceği kararla 2908 sayılı dernekler kanununa aykırı olmayacak şekilde tüzükte değişiklik yapılabilir.
Madde 13: HARCAMALAR 
Harcamalar Genel kurulca tasdikli bütçeye göre Yönetim Kurulunun kararı ile yapılır. Dernek kasasında 25.000 TL’den fazla para bulunamaz. Fazlası bankalardan birine hesabı cari olarak dernek adına yatırılır.
Para çekmede Başkan ile Muhasip yetkili imza sahibidir. Bilimum harcamalarda amiri ita olarak başkan veya yardımcısı yetkili imza sahibidir. Harcamalar ait faturalar amiri ita tarafından imzalandıktan sonra dosya saklanır.
Madde 14: DERNEĞİN FESHİ
2908 Sayılı Dernekler Kanununun 5. kısmında belirtildiği gibi genel kurul kararıyla, mahkeme kararıyla ve kendiliğinden dağılma belirtilerinde Dernek fesh edilir.
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.
        
Derneğin feshine karar verebilmek için genel kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3'ünün toplantıya katılması gerekir. Bu konudaki karlar hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi kararında dernek mevcut varlığının devir yeri ve şekli belirtilir.
Dernek fesh edildiğinde mal varlığı (taşınır/taşınmaz) aynı hizmetleri, görevleri ifa eden mahalli bir derneğe veya vakfa devredebilir. Dernek genel kurul kararıyla vakfa dönüştürülebilir.
Madde 15: TASFİYE KURULU
Derneğin tasfiyesine karar verilmesi durumunda 3 kişilik bir tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu derneğin bütün mallarını tespit eder,hesaplarını inceler ve borçlarını öder.Artan varlığı var ise Genel kurulca tespit edilen yere teslim edilir.
Madde 16: TÜZÜKTE BULUNMAYAN KURALLAR
Bu tüzükte bulunmayan hususlar hakkında 2908 sayılı Dernekler Kanunu ve Medeni hükümlere göre işlem yapılır.